Behandling av personuppgifter (GDPR)

Här hittar du information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) om hur biblioteken hanterar dina personuppgifter.

Ditt bibliotek ingår i ett samarbete mellan folkbiblioteken och en del skolbibliotek i de värmländska kommunerna som kallas Bibliotek Värmland.

Biblioteken som ingår i Bibliotek Värmland och som du lånar eller reserverar media hos, behandlar personuppgifter om dig för att kunna hantera lån och reservationer. Behandlingen är nödvändig för att biblioteken ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal som ingås mellan dig som låntagare och de bibliotek inom Bibliotek Värmland där du lånar och reserverar media. Ditt personnummer behövs av hänsyn till vikten av säker identifiering.

Dina personuppgifter kommer att behandlas under den tid som det behövs för att du som låntagare ska ha möjlighet att använda bibliotekets tjänster.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar eller som bibliotek i Bibliotek Värmland samlar in från dig, kan personuppgifter om dig komma att uppdateras från offentliga register för att säkerställa att kontaktuppgifterna till dig är korrekta. Det är nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som biblioteket begär för att låneavtalet med dig ska kunna ingås, annars blir följden att du inte kan låna hos bibliotek i Bibliotek Värmland.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till personuppgiftsbiträden som behandlar information för Bibliotek Värmlands räkning. Bibliotek Värmland anlitar personuppgiftsbiträde för lagring av databasen med information om låntagare och deras lån och reservationer, för att tillhandahålla webbaserad självservice åt låntagare och för utskick av sms.

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som hanteras inom Bibliotek Värmland. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter flyttade enligt bestämmelser om så kallad dataportabilitet. Vill du begära registerutdrag, gör du det enklast genom att vända dig till ett bibliotek som ingår i Bibliotek Värmland.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Bibliotek Värmland enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den gemensamma drift- och servicenämnden i Karlstads kommun (DSN), med organisationsnummer 212000–1850 och adress Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Alla kommuner som ingår i samarbetet Bibliotek Värmland är också samverkande parter i DSN.

Dataskyddsombud för DSN finns på Karlstads kommuns kommunledningskontor och nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller 054-540 00 00.

Om du tycker att personuppgiftsbehandlingen inom Bibliotek Värmland är felaktig och har synpunkter på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet på området.

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas inom Bibliotek Värmland kan du vända dig till Karlstads kommuns kontaktcenter, 054-540 00 00, som hjälper dig vidare. Det går också bra att skicka e-post till kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se.

Ordförklaringar

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer.

Personuppgiftsansvarig är den organisation som är juridiskt ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning.

Dataskyddsombud är den som blivit utsedd av den personuppgiftsansvarige för att övervaka att personuppgifterna behandlas korrekt.

Sök

Språk