ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 (covid-19)

ኣብዚ ገጽ እዚ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ቤት መጽሓፍቲ እንታይ ጽልዋ ይገበር ከምኡ ኽኣ እቲ ዲጂታል ቤት መጽሓፍቲ (digitala biblioteket) ዝብሃል እንታይ ይወፍየልና ዝብል ሓበሬታ ኣኪብና ኣሎና።

ኣብዚ ቤት መጽሓፍቲ ዘሎና ሰባት እቲ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰብ መዚ ዘዉጽእዎ ለበዋ ኢና ንኽተል። ቁሩብ እንድሕሪ ተጸሊኡካ ዋላ ዉን ይንኣስ ካብ ገዛ ኣይትዉጽእ። ብጽርየት ናይ የእዳውካ ተጠንቀቕ ከምኡ ዉን ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ርሕቀት ሓሉ።

ዝእመን ሓበሬታን ዜናን

ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ወረ ይዝርጋሕ። ኩሉ ሓቂ ኣይኮነን። ኣብዚ ዝስዕብ ካብ ሰብ መዚ ዝመጸ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ትረክብ:

ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ሓበሬታ ቅድሚ ናብ ካልእ ምዝርጋሕካ ኣቐዲምካ ሕሰበሉ። ኣብዚ ካብ ናይ Krisinformation.se ሓሙሽተ ምኽሪ ይቐርብ:

 • ናይ ሶሻል ሚድያ ክትጥቀም ከሎኻ ብጥንቃቐ ኣስተብህል (ኣይትትዓሾ)
 • ንምንጪ ብነቐፌታ መርምር
 • ንቤላ በሎ (ጭብጢ ዘይብሉ ወረ) ኣይትዘርግሕ
 • ናይ ዝትሃሰዩ ሰባት ስእሊ ኣይትዘርግሕ
 • ኣገዳሲ ሓበሬታ ክዱንጊ ከም ዝኽእል ኣስተዉዕል

ኮሮና ቪሩስ ንቤት መጽሓፍቲ ብኸምዚ ይጸልዎ

ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሕብረተስብ ዘሎ ንኹሉ ዋላ ነቲ ቤት-መጽሓፍቲ ዉን ይጸልዎ እዩ፡ እዚ ስለ ዝኾነ ኽኣ ሕጂ እቲ ቤት-መጽሓፍቲ ከምቲ ልሙድ ኣይኮነን፡. እዚ ቤት-መጽሓፍቲ ቀልጢፉ ክቕይር ዝኽእል ዝተፈላለየ ለዉጥታት ገይሩ ኣሎ። እዚ ብሓፈሽኡ ንኹለን ቤት-መጽሓፍትታት ይምልከት:

 • ኣብዚ እዋን እዚ ቤት-መጽሓፍቲ መራኸቢ ቦታ ኣይኮነን
 • ጥዕናኻ ሙሉእ እንተ ኾይኑ ጥራይ ብጽሓና
 • ርሕቀትካ ካብ ካልኦት በጻሕትን ሰራሕተኛታትን ሓሉ
 • ኣብ ቤት-መጽሓፍቲ ዘሎካ ጉዳይ ብዝተኻእለ ብቑልጡፍ ኣሳልጥ
 • ናይ ቤት-መጽሓፍቲ ናይ ድጂታል ኣገልግሎት ኣብ ገዛኻ ኾንካ እንተ ተጠቐምካሉ ይምረጽ

ኣብዚ ኣብተን ኣብ ቨርምላንድ ዘለዋ ዝተፈላለያ ቤት-መጽሓፍት ብናይ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ዘርኢ ሓበሬታ ትረክብ (እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ እዩ)።

ናይ ቤት መጽሓፍቲ ናይ ዲጂታል ኣገልግሎት

ናይ ቤት መጽሓፍቲ መልቅሒ ካርድ እንተ´ሎካ ኣብ ገዛኻ ኾንካ ናይ ቤት መጽሓፍቲ ዲጂታል ኣገልግሎት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ሚና ሲዱር (Mina sidor) ኣብ መርበብ ኢንተርነት Bibliotekvarmland.se
ኣብ ናይ ቤት መጽሓፍቲ መርበብ ኢንተርነት Mina sidor እንድሕሪ ኣቲኻ ባዕልኻ መጽሓፍቲ፣ ናይ ኤለትሮኒክ መጽሓፍ (eböcker) ከምኡ ዉን ናይ ድምጺ መጽሓፍቲ ክትልቃሕ ትኽእል፣ እቲ መጨርሻ ክትመልሰሉ ዘሎካ ግዜ ርኢኻ ሓዝእ። መሕለፊ ዘለዎ (pinkod) መለቅሒ ካርድ ከድልየካ እዩ። እቲ መእተዊ (Logga in) ትርብዒት ኣብቲ ናይ መርበብ ኢንተርነት ገጽ ኣብ ላዕሊ ብየማን ትረኽቦ። ኩሉ እቲ ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን እዩ።

ጋዜጣ ብድጂታል ኣንብብ
ብ ፕረስሪደር (Pressreader) ጋዜጣ ብብዙሕ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ክትረክብ ትኽእል።

ንፕረስሪደር ካብ ገዛኻ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ትጥቀመሉ:

 1. ናብ Bibliotekvarmland.se ብመለለይ ቁጽርኻ (personnummer) ወይ ብናይ መለቅሒ ካርድኻን መሕለፍን (pinkod) ብምሃብ ኣብ ላዕሊ ብየማን Logga in ዝብል ትርብዒት እቶ
 2. ኣብቲ ናይ መጀመሪ ገጽ ወይ በዚ ኣድራሻ ናይ መርበብ ኢንተርነት www.bibliotekvarmland.se/web/arena/attanvanda-biblioteket/pressreader ብምእታው ናብ ፕረስሪደር (Pressreader) ገጽ እቶ.
 3. ነቲ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ ዘሎ መላግቦ (Link) ”Använd Pressreader / Use Pressreader” ጠዉቕ። (እቲ መላግቦ ማለት ሊንክ እንድሕሪ ብመሕለፊ ጌራካ ኣቲኻ ኣሎኻ ጥራይ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል)

ፕረስሪደር ከም ኣፕ (app) ዉን ኣሎ። ነቲ ኣፕ ካብ ገዛኻ ንኽትጥቀመሉ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ቤት መጽሓፍቲ ዋይፋይ ክትኣቱ ኣሎካ። ነቲ ኣፕ በዚ ዝስዕብ ትጥቀመሉ:

 1. እቲ ኣፕ (app) ብነጻ ኮይኑ ካብ App Store ወይ ካብ Google Play ኣዉርዶ
 2. ናብቲ ናይ ቤት መጽሓፍቲ ዋይፋይ እቶ፣ እዚ ንኽትገብር ኣብ ቤት መጽሓፍቲ ክትርከብ ኣሎካ
 3. ነቲ ፕረስሪደር ኣፕ ክፈቶ። እቲ ኣፕ ኣብ ናይ ቤት መጽሓፍቲ ዋይፋይ ኣቲኻ ከም ዘለኻ የለልይ። ብድሕሪዚ ንኽልተ ወርሒ ጋዜጣታትን ጽሑፋትን ብምዉራድ ዋላ ኣብ ገዛኻ ኾንካ ከተንብብ ትኽእል

ብድጂታል መጽሓፍቲ ኣንብብን ስማዕን (ብቐዳምነት ብቛንቋ ሽወደን)
ካብ ኣፕ ቢብሊዮ (Biblio) ናይ ህጻናትን ብጹሓትን ናይ ኤለትሮኒክ መጽሓፍን ናይ ኤለትሮኒክ ብድምጺ መጽሓፍን ብነጻ ክትልቃሕ ትኽእል። ብኸምዚ ትጅምሮ:

 1. እቲ ቢብልዪ ዝብሃል ኣፕ ካብ App Store ወይ Google Play ኣውርዶ
 2. ነት ኣፕ ክፈቶ ድሓር ”Bibliotek Värmland” ምረጽ፣ ብመለለይ ቁጽርኻ (personnummer) ወይ ብናይ መለቅሒ ካርድኻን መሕለፍን (pinkod) ብምሃብ እቶ
 3. ካብቲ ምድብ ማለት kategorierna ዝብል ሓደ መጽሓፍ ምረጽ ወይ ትደልዮ ስም መጽሓፍ ብምጽሓፍ ድለ (sök ጠዉቕ) ድሓር ተለቃሕ ዝብል ማለት ”Låna” ጠዉቕ። ኣብ ሰሙን ክልተ መጽሓፍቲ ን 28 መዓልታት ክትልቅሖም ትኽእል

ናይ ዲጂታል መጽሓፍቲ ኣብ ናይ ዓለም ቤት መጽሓፍቲ (Världens bibliotek)
ናይ ዓለም ቤት መጽሓፍቲ ብናይ ቤት መጽሓፍቲ ማልመ ይካየድ፣ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ናይ ህጻናትን ብጹሓትን ናይ ኤለትሮኒክ መጽሓፍትን ናይ ድምጺ መጽሓፍትን ኣለዎም። እቲ ኣገልግሎት ንኹሎም ተቐማጦ ሽወድን ኮይኑ ብነጻ ኽኣ እዩ - እቲ ክትገብሮ ዘሎካ ናትካ ኢ-መይል ብምሃብ ምምዝጋብ ጥራይ እዩ።

ብተወሳኺ ኣንብብን ናይ ዓለም ቤት መሕፍቲ ተጠቐምን

መጽሓፍቲ ናብ ገዛኻ ይመጸካ
ብምኽንያት ሕማም፣ ብምድፋእ ዕድመ ወይ ብኣካለ ስንክልና ናብ ቤት መጽሓፍቲ ክትመጽእ ንዘይትኽእል እቲ ”መጽሓፍ ይመጽእ” (”Boken kommer”) ዝብሃል ኣገልግሎት ኣሎ። በዚ ኣገልግሎት እቲ መጽሓፍ ናብ ገዛኻ ይስደደልካ። ሕጂ ኣብዚ እዋን ኮሮና ሓደ ሓደ ምምሕዳራት ከተማ ነቲ ናይ ”መጽሓፍ ይመጽእ” ዝዉሃብ ኣገልግሎት ብተውሰኺ ኣዛይደንኦ ኣለዋ። እቲ ወትሩ ትኸዶ ቤት መጽሓፍቲ ብዛዕባዚ ከመይ ከም ዝሰርሑ ክትፈልጥ ደሃይ ግበረሎም።

Språk